រឿងភាគកូរ៉េនិយាយអំពីវេជ្ជសាស្ត្រទាំង៧ដែលមិនគួរមើលរំលង 

រឿងភាគរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលពេញនិយមទូទាំងពិភព ទាំងប្រាំពីរខាងក្រោមនេះ គឺនិយាយអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ ជីវិតរាល់ថ្ងៃរបស់គ្រូពេទ្យ។ រឿងទាំងអស់អាចអោយយើងរៀនសូត្រអំពីជំងឺ​​ ព្រមទាំងដុះអារម្មណ៏ក្នុងការស្រមៃក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ពូកែ​ផងដែរ។​​ ខាងក្រោមនេះគឺជា រឿងទាំងប្រាំពីរ​​​ និង មានគេហទំព័រដើម្បីមើលជាមួយ subtitle ជាភាសាអង់គ្លេស។

1. Medical Top Team

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

2. Doctors/Doctor Crush

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

3. Doctor Stranger

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

4. Emergency Couple

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

5. Good Doctor

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

6. Obstetrics and Gynecology Doctors

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស

7. Kill Me, Heal Me

មើលនៅទីនេះដោយមានsubtitleជាភាសាអង់គ្លេស