វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេទាំងដប់រូប

10. Dr. Robert Rey
មុខងារ៖ Plastic Surgeon
ទឹកប្រាក់៖ $15 Million

Rey-Bio.jpg

9. Dr. Garth Fisher
មុខងារ៖ Plastic Surgeon
ទឹកប្រាក់៖ $15 Million
Garth+Fisher+Arrivals+Grammy+Awards+Part+3+UBf26YwfIpXl

8. Dr. Leonard Hochstein
មុខងារ៖ Trauma Surgeon -> Plastic Surgeon
ទឹកប្រាក់៖ $20 Million
omega

7. Dr, Terry Dubrow
មុខងារ៖ Plastic Surgeon
ទឹកប្រាក់៖ $30 Million
Point Foundation's Voices On Point Gala

6. Dr, James Andrew
មុខងារ៖ Orthopedic  Surgeon
ទឹកប្រាក់៖ $100 Million
dr.-james-andrews5. Dr. PHIL
មុខងារ៖ Psychologist, TV Show Producer
ទឹកប្រាក់៖ $280 Million
DrPhil__120910180727

4. Dr. Gary Michelson
មុខងារ៖ Orthopedic Surgeon (Spine)
ទឹកប្រាក់៖ $1.4 Billion

2014-05-21-alya-michelson-gary-michelson-adopt-shop-barks-n-arts

3. Dr. Wu Yiling
មុខងារ៖ Yiling Pharmaceutical Owner
ទឹកប្រាក់៖ $1.7 Billion
wu-yiling_416x4162. Dr. Thomas Frist
មុខងារ៖ co-founder of the Hospital Corporation of America
ទឹកប្រាក់៖ $7.8 Billion
B9316445644Z.1_20150302142456_000_GVUA3T55H.1-01. Dr. Patrick Soon-Shiong
មុខងារ៖ Surgeon, Chair of NantWorks, LLC
ទឹកប្រាក់៖ $9.1 Billion
PSS_SJ_PSD_1382136492

ប្រភព៖ Alux.com